فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

به ضرب شمشیر یا تدبیر هر پدیده‌ای اگر در دوران بلوغ و اوج خود، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی برای آینده نداشته باشد، دچار افول خواهد شد، مدیریت با همه اهمیتی که در تعیین سرنوشت سازمان‌ها و در مسیر رشد و توسعه کشورها دارد، در کشور ما به عنوان... مسکن، اولویت اول اقتصاد کشور نیاز کشور به سالی یک میلیون واحد مسکونی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع را واداشته تا طرح‌های مختلفی را در این زمینه روی میز بگذارند، به ویژه که رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت اقدام برای حل مشکل مسکن در کشور... دولت به روایت صنعت هفته دولت که امسال نیز بنا به رسم هرساله، در این هفته شاهد ارائه آمار عملکرد از سوی دولتمردان بودیم اما از آنجا که حافظ می‌گوید: «خوشتر آن باشد که سر دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران» بهتر دیدیم تریبون را به...

به ضرب شمشیر یا تدبیر هر پدیده‌ای اگر در دوران بلوغ و اوج خود، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی برای آینده نداشته باشد، دچار افول خواهد شد، مدیریت با همه اهمیتی که در تعیین سرنوشت سازمان‌ها و در مسیر رشد و توسعه کشورها دارد، در کشور ما به عنوان... مسکن، اولویت اول اقتصاد کشور نیاز کشور به سالی یک میلیون واحد مسکونی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع را واداشته تا طرح‌های مختلفی را در این زمینه روی میز بگذارند، به ویژه که رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت اقدام برای حل مشکل مسکن در کشور... دولت به روایت صنعت هفته دولت که امسال نیز بنا به رسم هرساله، در این هفته شاهد ارائه آمار عملکرد از سوی دولتمردان بودیم اما از آنجا که حافظ می‌گوید: «خوشتر آن باشد که سر دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران» بهتر دیدیم تریبون را به...

به ضرب شمشیر یا تدبیر هر پدیده‌ای اگر در دوران بلوغ و اوج خود، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی برای آینده نداشته باشد، دچار افول خواهد شد، مدیریت با همه اهمیتی که در تعیین سرنوشت سازمان‌ها و در مسیر رشد و توسعه کشورها دارد، در کشور ما به عنوان... مسکن، اولویت اول اقتصاد کشور نیاز کشور به سالی یک میلیون واحد مسکونی، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با این موضوع را واداشته تا طرح‌های مختلفی را در این زمینه روی میز بگذارند، به ویژه که رهبر معظم انقلاب نیز بر ضرورت اقدام برای حل مشکل مسکن در کشور... دولت به روایت صنعت هفته دولت که امسال نیز بنا به رسم هرساله، در این هفته شاهد ارائه آمار عملکرد از سوی دولتمردان بودیم اما از آنجا که حافظ می‌گوید: «خوشتر آن باشد که سر دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران» بهتر دیدیم تریبون را به...