فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

مدیریت زنان در سطوح کلان حمیده واعظی نخستین زن در جایگاه معاون استانداری کرمان است. وی دکترای مدیریت دارد و با بیش از 25 سال سابقه مدیریتی از دی ماه 1399 در این مسئولیت مشغول به کار است. با توجه به تجربیات و رشته تحصیلی واعظی می‌توان... مديران سابقه دارند، كارنامه ندارند یكی از معضلات جدی در كشور ما این است كه متاسفانه از مدیران در جایگاه مناسب‌شان استفاده نمی‌شود. طبیعتا این امر نه تنها باعث عقب‌افتادگی شده بلكه سبب می‌شود ما بسیاری از مدیران كارآمد را از دست بدهیم. به همین دلیل هم... با همه برنامه‌ها، بی‌برنامه‌ايم نظام برنامه‌ریزی ایران به‌ویژه در حوزه اقتصاد، منظم و دقیق نیست، زیرا اقتصاد به منابعی مانند درآمد نفت و پول اندک مالیات وابسته است و کوچک‌ترین تغییر در این منابع، بودجه و کل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی...

مدیریت زنان در سطوح کلان حمیده واعظی نخستین زن در جایگاه معاون استانداری کرمان است. وی دکترای مدیریت دارد و با بیش از 25 سال سابقه مدیریتی از دی ماه 1399 در این مسئولیت مشغول به کار است. با توجه به تجربیات و رشته تحصیلی واعظی می‌توان... مديران سابقه دارند، كارنامه ندارند یكی از معضلات جدی در كشور ما این است كه متاسفانه از مدیران در جایگاه مناسب‌شان استفاده نمی‌شود. طبیعتا این امر نه تنها باعث عقب‌افتادگی شده بلكه سبب می‌شود ما بسیاری از مدیران كارآمد را از دست بدهیم. به همین دلیل هم... با همه برنامه‌ها، بی‌برنامه‌ايم نظام برنامه‌ریزی ایران به‌ویژه در حوزه اقتصاد، منظم و دقیق نیست، زیرا اقتصاد به منابعی مانند درآمد نفت و پول اندک مالیات وابسته است و کوچک‌ترین تغییر در این منابع، بودجه و کل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی...

مدیریت زنان در سطوح کلان حمیده واعظی نخستین زن در جایگاه معاون استانداری کرمان است. وی دکترای مدیریت دارد و با بیش از 25 سال سابقه مدیریتی از دی ماه 1399 در این مسئولیت مشغول به کار است. با توجه به تجربیات و رشته تحصیلی واعظی می‌توان... مديران سابقه دارند، كارنامه ندارند یكی از معضلات جدی در كشور ما این است كه متاسفانه از مدیران در جایگاه مناسب‌شان استفاده نمی‌شود. طبیعتا این امر نه تنها باعث عقب‌افتادگی شده بلكه سبب می‌شود ما بسیاری از مدیران كارآمد را از دست بدهیم. به همین دلیل هم... با همه برنامه‌ها، بی‌برنامه‌ايم نظام برنامه‌ریزی ایران به‌ویژه در حوزه اقتصاد، منظم و دقیق نیست، زیرا اقتصاد به منابعی مانند درآمد نفت و پول اندک مالیات وابسته است و کوچک‌ترین تغییر در این منابع، بودجه و کل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وقتی...