فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

گذار مدیریت از باندبازی به تیم‌سازی هنگامی که از اعمال مدیریت صحبت می‌شود، شاید در اولین برداشت تئوری X و Y به ذهن برسد؛ تئوری‌هایی که یکی مبتنی بر اعمال مدیریت مبتنی بر ایجاد ترس و نگاه منفی و دستوری به کارکنان است و دیگری مبتنی بر مشارکت... سهم‌آوری با فن‌آوری پا به پای تعریف سواد و دانش در دنیا، تعریفی که از یک مدیر در دنیای امروز وجود دارد نیز متفاوت است. یک مدیر در عصر حاضر باید بتواند با اشراف به حوزه فناوری اطلاعات، این بخش را با حوزه تخصصی خود... بیمه مرکزی ملاک انتخاب معاونین را تبیین کند سیدغنی نظری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر شورای عالی بیمه می‌گوید حوزه بیمه بخش زیادی از نقدینگی مردم را در دست دارد لذا با کسی تعارف نداریم. انتصاب‌ها در سازمان مرکزی بیمه باید تبیین شود و افرادی که دارای...

گذار مدیریت از باندبازی به تیم‌سازی هنگامی که از اعمال مدیریت صحبت می‌شود، شاید در اولین برداشت تئوری X و Y به ذهن برسد؛ تئوری‌هایی که یکی مبتنی بر اعمال مدیریت مبتنی بر ایجاد ترس و نگاه منفی و دستوری به کارکنان است و دیگری مبتنی بر مشارکت... سهم‌آوری با فن‌آوری پا به پای تعریف سواد و دانش در دنیا، تعریفی که از یک مدیر در دنیای امروز وجود دارد نیز متفاوت است. یک مدیر در عصر حاضر باید بتواند با اشراف به حوزه فناوری اطلاعات، این بخش را با حوزه تخصصی خود... بیمه مرکزی ملاک انتخاب معاونین را تبیین کند سیدغنی نظری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر شورای عالی بیمه می‌گوید حوزه بیمه بخش زیادی از نقدینگی مردم را در دست دارد لذا با کسی تعارف نداریم. انتصاب‌ها در سازمان مرکزی بیمه باید تبیین شود و افرادی که دارای...

گذار مدیریت از باندبازی به تیم‌سازی هنگامی که از اعمال مدیریت صحبت می‌شود، شاید در اولین برداشت تئوری X و Y به ذهن برسد؛ تئوری‌هایی که یکی مبتنی بر اعمال مدیریت مبتنی بر ایجاد ترس و نگاه منفی و دستوری به کارکنان است و دیگری مبتنی بر مشارکت... سهم‌آوری با فن‌آوری پا به پای تعریف سواد و دانش در دنیا، تعریفی که از یک مدیر در دنیای امروز وجود دارد نیز متفاوت است. یک مدیر در عصر حاضر باید بتواند با اشراف به حوزه فناوری اطلاعات، این بخش را با حوزه تخصصی خود... بیمه مرکزی ملاک انتخاب معاونین را تبیین کند سیدغنی نظری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر بر شورای عالی بیمه می‌گوید حوزه بیمه بخش زیادی از نقدینگی مردم را در دست دارد لذا با کسی تعارف نداریم. انتصاب‌ها در سازمان مرکزی بیمه باید تبیین شود و افرادی که دارای...