فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)
فَالْمُدَبـِّــرَاتِ أَمْــرًا سوگند به آنان که با تدبیر عمل می‌کنند . (آیه پنجم، سوره نازعات)

گذار مدیریت از باندبازی به تیم‌سازی هنگامی که از اعمال مدیریت صحبت می‌شود، شاید در اولین برداشت تئوری X و Y به ذهن برسد؛ تئوری‌هایی که یکی مبتنی بر اعمال مدیریت مبتنی بر ایجاد ترس و نگاه منفی و دستوری به کارکنان است و دیگری مبتنی بر مشارکت... مشکلات بزرگِ صنایع کوچک علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است که دانش‌ بنیان شدن باید به یک تفکر بدل شود و این مهم در مسیر تحقق است. این مدیر وزارت صمت در آستانه روز ملی حمایت... سهم‌آوری با فن‌آوری پا به پای تعریف سواد و دانش در دنیا، تعریفی که از یک مدیر در دنیای امروز وجود دارد نیز متفاوت است. یک مدیر در عصر حاضر باید بتواند با اشراف به حوزه فناوری اطلاعات، این بخش را با حوزه تخصصی خود... به تنها چیزی که اعتنا نمی‌شود لیاقت و کاردانی و شایستگی است اگر بخواهیم در مورد علم مدیریت و شیوه اجرای آن، آنچنان که در کشورهای موفق پیش رفته است در ایران سخن بگوییم، با مانعی به نام دولت مواجه هستیم. مدیریت در کشور ما یا دولتی است یا تحت تاثیر تصمیم‌های دولتی. دولت...
پتروشیمی-امیر-کبیر---مدیران-روسا

گذار مدیریت از باندبازی به تیم‌سازی هنگامی که از اعمال مدیریت صحبت می‌شود، شاید در اولین برداشت تئوری X و Y به ذهن برسد؛ تئوری‌هایی که یکی مبتنی بر اعمال مدیریت مبتنی بر ایجاد ترس و نگاه منفی و دستوری به کارکنان است و دیگری مبتنی بر مشارکت... مشکلات بزرگِ صنایع کوچک علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است که دانش‌ بنیان شدن باید به یک تفکر بدل شود و این مهم در مسیر تحقق است. این مدیر وزارت صمت در آستانه روز ملی حمایت... سهم‌آوری با فن‌آوری پا به پای تعریف سواد و دانش در دنیا، تعریفی که از یک مدیر در دنیای امروز وجود دارد نیز متفاوت است. یک مدیر در عصر حاضر باید بتواند با اشراف به حوزه فناوری اطلاعات، این بخش را با حوزه تخصصی خود... به تنها چیزی که اعتنا نمی‌شود لیاقت و کاردانی و شایستگی است اگر بخواهیم در مورد علم مدیریت و شیوه اجرای آن، آنچنان که در کشورهای موفق پیش رفته است در ایران سخن بگوییم، با مانعی به نام دولت مواجه هستیم. مدیریت در کشور ما یا دولتی است یا تحت تاثیر تصمیم‌های دولتی. دولت...

گذار مدیریت از باندبازی به تیم‌سازی هنگامی که از اعمال مدیریت صحبت می‌شود، شاید در اولین برداشت تئوری X و Y به ذهن برسد؛ تئوری‌هایی که یکی مبتنی بر اعمال مدیریت مبتنی بر ایجاد ترس و نگاه منفی و دستوری به کارکنان است و دیگری مبتنی بر مشارکت... مشکلات بزرگِ صنایع کوچک علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران معتقد است که دانش‌ بنیان شدن باید به یک تفکر بدل شود و این مهم در مسیر تحقق است. این مدیر وزارت صمت در آستانه روز ملی حمایت... سهم‌آوری با فن‌آوری پا به پای تعریف سواد و دانش در دنیا، تعریفی که از یک مدیر در دنیای امروز وجود دارد نیز متفاوت است. یک مدیر در عصر حاضر باید بتواند با اشراف به حوزه فناوری اطلاعات، این بخش را با حوزه تخصصی خود... به تنها چیزی که اعتنا نمی‌شود لیاقت و کاردانی و شایستگی است اگر بخواهیم در مورد علم مدیریت و شیوه اجرای آن، آنچنان که در کشورهای موفق پیش رفته است در ایران سخن بگوییم، با مانعی به نام دولت مواجه هستیم. مدیریت در کشور ما یا دولتی است یا تحت تاثیر تصمیم‌های دولتی. دولت...
bimehdana (1)
tavon
Ambolance-Sina-100-265
700x233
hr-modiran-04
hr-modiran-04
اسكندر زند معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی | کشاورزی که با دانش زمین کاشت ز یک دانـه هزاران دانه برداشت

مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی، قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های

hr-modiran-04
hr-modiran-04

اسكندر زند معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی | کشاورزی که با دانش زمین کاشت ز یک دانـه هزاران دانه برداشت

مقاوم‌سازی، بحران‌زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی، قطعا باور و مشارکت همگانی و اعمال مدیریت‌های